martes, 14 de mayo de 2013

EL MODEL DE PROPAGANDA DELS MITJANS. ELS FILTRES Noam Chomsky ( part 1 )

[...] La masa, incluso bajo la democracia formal, aceptará los valores que le han sido inculcados, a menudo accidentalmente y a menudo deliberadamente, por los intereses creados, valores que tienen más el carácter de hábitos adquiridos inconscientemente que el de opciones [...] [1]

Els mitjans de comunicació de masses moltes vegades obeeixen a requeriments polítics de l'ordre social que intenten, mitjançant la propaganda dels continguts de la premsa, la ràdio o la televisió, mantenir vius en els individus determinats valors, creences i codis de conducta que permetin la perpetuació d'aquest ordre alhora que ajudin a la seva integració en les diverses estructures institucionals, actuant com a sistema de transmissió de missatges i símbols per al ciutadà mitjà.Quan els mitjans obeeixen a governs totalitaris o merament burocràtics on el control monopolístic sobre aquests fa sortir la censura oficial, la manipulació de la informació és fàcil de reconèixer. No obstant això, quan els mitjans de comunicació són privats i no existeix censura formal l'actuació d'un sistema propagandístic sobre els mitjans de comunicació és molt més difícil de reconèixer, tant més si aquest govern que els sustenta és l'objectiu principal dels seus atacs i (els mitjans) [...] se autocalifican enérgicamente de portavoces de la libertad de expresión y de los intereses generales de la comunidad [...] [2]

Chomsky i Herman intenten descriure un model que expliqui les lineas mestres del comportament dels grans mitjans de comunicació en els EUA. El seu anàlisis es centra en els efectes que el sistema econòmic imperant té en els mitjans de comunicació. Per això constaten l’existència d'uns filtres pels quals passa l’informacio abans de ser publicada. En les democràcies capitalistes contemporànies, l'aliança del poder polític i el poder econòmic coloca propaganda de manera més encoberta que en règims totalitaris o dictatorials; la pantalla d'aquesta propaganda radica en la “llibertat” informativa i la “independència” mediàtica. Després de les cortines democràtiques, l'operativa generalitzada dels mitjans de comunicació més importants es basa en cinc “filtres”, que discriminen la informació que es pot publicar de la que no ho és ). Aquests filtres mostren que encara que el model representatiu és l'americà, però tambe poden extrapolar-se a altres paises. Aquests cinc filtres són:

1.- [...] La envergadura, la concentracioón de  propiedad, la riqueza del propietario, y la orientación de los beneficiós de las empreses dominantes en el ámbito de los medios de comunicación [...] [3]

És a dir, la configuració empresarial del mercat dels mitjans. Cap empresa periodística publicarà informació que perjudique als seus interessos economics. Per exemple una empresa que surti a borsa o que llanci un producte estrella aprofitarà tots els espais informatius disponibles per anunicar-se i exposar d'una forma contínua els excel·lents resultats, però no publicarà informació que perjudiqui als seus accionistes [4] . A part dels gegants mediàtics, aquests autors, registren altres elements d'aquesta configuració institucional com el govern, els grups de pressió, els nexes de les empreses mediàtiques amb altres indústries i poders financers, etc.

2.-[...] La publicidad como fuente principal de ingressos de dichos medios [...][5]

D'altra banda, aquestes empreses no poden fer un producte que no atregui als anunciants ja que sense publicidad no es pot generar diners, així les empreses que s'anuncien es converteixen amb els ingressos que aporten, en amics, pel que reben un tracte de favor.  Un exemple és la quantitat d'anuncis que es donen per TV (on molts programes, com determinades teleseries, es fan per a la publicitat)  [...] Con anterioridad al auge de la publicidad, el precio de un periódico debía cubrir todos los costes. Con el crecimiento de ésta, los periódicos que atraían anuncios podían permitirse un precio por ejemplar muy por debajo de los costes de producción. Ello representó una seria desventaja para los periódicos que carecían de anuncios [...] Por esta razón, un sistema basado en la publicidad llevaba a la disolución o a la marginación de las empresas [...] Con la publicidad, el mercado libre no ofrece un sistema neutral en el que finalmente decide el comprador. Las elecciones de los anunciantes son las que influyen en la prosperidad y la supervivencia de los medios [...] [6]  

La publicitat, ha provocat l'obsessió per les audiències, que tan nefasts resultats culturals genera en la televisió actual [...] La idea de que la consecución de grandes audiencias hace que los medios de comunicación sean democráticos sufre así una debilidad inicial, cuyo equivalente político sería un sistema de voto ponderado por la renta [...] [7] Lògicament, la cultura resultant es caracteritzarà per [...] cuestiones secundarias o poco comprometidas y en parte a la continua interacción de las organizaciones de medios de comunicación con los patrones que les suministran sus ingressos [...], [8]  a més de fer viable a traves de l'entreteniment fàcil i de tot allò que sigui comercial, vendible, allunyat de visions crítiques i molestes. 

Els anunciants, en conseqüència, solen recolzar programes que concordin ideològicament amb ells (continguts que no posin en dubte la ideologia corporativa dominant) [...] Las grandes empresas que se anuncian en la televisión raramente patrocinarán programas que aborden serias críticas a las actividades empresariales [...].[9] Simplement: si alguna informació (especialment antiempresarial) agredeix als anunciants, la informació desapareix.[1] Chomsky Noam. LOS NUEVOS INTELECTUALES. Ediciones Península. Barcelona. España 2002. Pag. 32
[2] Chomsky,N.;Herman, Edward.(1990) Los guardianes de la libertad. Material UOC.p. 21
[3]  Ibídem p. 22
[4] Anunci del 20 minuts de telediario
[5] Ibídem p.22
[6] Ibídem p. 43
[7] Ibídem p. 46
[8] Ibídem p. 47
[9] Ibídem p. 48

No hay comentarios:

Publicar un comentario