domingo, 28 de abril de 2013

Apocalíptics i integrats. Umberto Eco

Breu síntesi d'aquests conceptes

Apocalíptics i Integrats [1] és un estudi sobre la cultura popular i els mitjans de comunicació (com a instrument d'informació), a través d'una sèrie d'assajos que examinen les diferents postures de la societat davant la cultura de masses. U. Eco es planteja el problema central de la doble postura la dels apocalíptics, que veuen en ella l’anticultura, el signe d'una caiguda irrecuperable, i la dels integrats, que creuen d’una forma optimista que estem vivint una magnífica generalització del marc cultural.

Els anomenats “apocalíptics” troben en la cultura de masses l’exageració del que consideren l’anticultura, per a ells signe de la decadència total. El seu qualificatiu es deu al fet que exposen el fenomen amb tons apocalíptics i es resisteixen a reconèixer qualsevol nou element com a valuós, ja que això implicaria un canvi que a la llarga pot arribar a l'anihilació total dels patrons culturals ja establerts. Condemnen tot allò que tingui a veure amb nova tecnologia i la seva ocupació en l'art, i rebutgen la distribució d'informació en abundants quantitats.

La primera presa de posició davant aquest problema (la cultura de masses) va ser la de Nietzsche amb la seva identificació de la “malaltia històrica” i una de les seves formes més representatives: el periodisme.(p.42)

La mateixa preocupació anima la polèmica d'Ortega i Gasset. Un dels motius que es troba en la majoria de crítics de la cultura de masses, especialment en aquests dos esmentats i encara més en aquest últim, és la intolerància cap a la cultura de masses una arrel aristocràtica, un menyspreu que només en aparença es dirigeix a la cultura de masses; però que en realitat apunta a tota la massa.(p.42)

En l'altre extrem, els “integrats” són aquells que creuen de manera optimista que experimentem una magnífica generalització del marc cultural, i defensen aquest fenomen cegament. Estan convençuts de les bondats de les noves tecnologies, i les difonen com a part fonamental d'un futur més lliure i prometedor.

L'autor considera que existeixen equivocacions en ambdues postures i proposa un enfocament diferent a aquest conflicte ideològic. D'una banda, els “integrats” tenen una falta greu quan sostenen que la producció cultural és bona en si i per tant no ha de ser criticada; per l'altra, els “apocalíptics” fallen en considerar la cultura de masses com a irrellevant només perquè és industrial, sense veure les aportacions valuoses que moltes vegades pot generar.(p.58)

Cap a la segona meitat del segle XX, posicions oposades comencen a debatre respecte a l'aparició de multituds en la vida social, la qual cosa a partir de les tecnologies de la comunicació, es va transformar en un fenomen evident i perdurable. La indústria cultural, irromp en l'escenari amb noves propostes, per cert, en molts casos, més que qüestionables. Sorgeix doncs, el concepte de cultura de masses, terme ambigu que pretén incloure els mitjans de comunicació audiovisuals (ràdio, cinema i TV), com a la gràfica (diaris i revistes) i a la indústria editorial (Best sellers, literatura de consum massiu).En aquest context, els mitjans posen els béns culturals a l'abast de tots, adequant el contingut moltes vegades, al "nivell" del receptor, això és, fent que l'assimilació sigui més simple i fins i tot superficial.(p.47) En síntesi, la cultura de masses ofereix expressions culturals de la burgesia als sectors populars (p. 52).

Segons la perspectiva de Ressò, per a l'aristocràcia, la idea de compartir la cultura de manera tal que pugui arribar i ser apreciada per tots és un contrasentit, per tant, no es tractaria d'una cultura sinó d'una anticultura. Per contra, aquells que accepten el fenomen, sostenen que gràcies a ell és possible apropar a les grans masses, manifestacions artístiques a les quals abans estaven marginats.


Entrevista a Umberto Eco[1] Eco, U.; (1965) Apocalipticos e integrados. Edit. Lumen . Material U.O.C.  En línia http://cv.uoc.edu/cgi-bin/bustia/NomDelFitxer.Extensio?s=066661742b9e30fde22aa0aad645cd4ffca64f2f25058c87e76188604f575854a54bb2b29b3ac02369a7cd57b85e2f574b5cacdb065f51ce0180f47ded074c66&aula=&l=122_04_544_01_r01&m=3848722_432552688&message=/homes/home1/mailFS20/0103/0131/432552688&attachId=2&name=2-ECO_Apocalipticos_Integrados.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario