domingo, 21 de abril de 2013

Stuart Hall - Codificació i decodificació en el discurso televisiu

[…] No existe correspondencia necesaria entre codificación y decodificación, la primera puede intentar dirigir pero no puede garantizar o prescribir la última que tiene sus propias condiciones de existencia[…] [1]Des del paradigma culturalista assumit des de la dècada del 50 fins a la posterior irrupció estructuralista (amb la inclusió de Stuart Hall) i les recerques associades a l'anàlisi de les audiències i les propostes desenvolupades a l'interior dels Cultural Studies han tingut com un dels seus objectius l'examen del caràcter simbòlic de la comunicació massiva. En aquest sentit, després de la descripció de la funció del missatge televisiu i de la seva anàlisi, S. Hall busca situar-nos en un desenvolupament analític que parteixi des del paradigma semiòtic i des d'un acostament semiòtic-lingüístic al llenguatge televisiu i els seus diversos processos de codificació i decodificació, s'ha indicat en un text paradigmàtic per als Cultural Studies i els estudis de comunicació de manera general, que [...] en el análisis cultural, la interconexión de las estructuras y procesos sociales con las estructuras formales y simbólicas es absolutamente crucial” [...] [2]


La lectura de S. Hall enfront del fenomen de la comunicació de masses, va més enllà de la relació entre emissor i receptor, buscant trobar el paper que té el signe i el significat, en el que podria cridar-se” circuit comunicatiu”, en el qual, enmig de codis, signes , significats, el subjecte qui en ultimes seria el receptor de tot missatge no és un actor passiu , per contra els seus significats i connotacions interactuen amb el missatge produït, exposant la influència que exerceix un procés comunicatiu mitjançant el discurs i els signes que s'originen de manera audiovisual transformant les pràctiques socials. 

Des del reconeixement del caràcter de “comunicació sistemàticament distorsionada” de la interacció entre les elits que produeixen continguts audiovisuals i les audiències, s'ha indicat que [...] la forma simbólica del mensaje ocupa un lugar privilegiado  [...] y los momentos de codificación y decodificación aunque ‘relativamente autónomos’ en relación con el proceso en su totalidad, son instantes determinantes[...] [3]  Aquests signes i discursos es transmeten a través del mitjà televisiu o uns altres, mitjançant un procés, la fi del qual és transmetre un missatge i fer que aquest es converteixi en un esdeveniment comunicatiu, creant una necessitat en els subjectes que ho reben en benefici dels interessos de les persones que envien els missatges. És així, com el procés comunicatiu és un treball que es realitza amb uns mitjans de producció materials no simbòlics i on aquests mitjans pertanyen a una classe social que té uns interessos que es veuen expressats al moment d'emetre els missatges, absorbits per les ideologies de classe. En emetre els discursos el seu significat és alterat en benefici d'aquestes classes, els codifiquen el missatge perquè aquest tingui un efecte de persuasió, que es faci atractiu per vendre-ho i convertir-ho en una necessitat. 

Queda clara la complexitat dels missatges i els matisos d'interpretació, de connotació que puguin tenir, gràcies al caràcter icònic que solen posseir els signes en un plànol televisiu, és per això que podria apuntar-se que detenir la mirada analítica sobre la naturalesa simbòlica/lingüística/codificada de la comunicació, implica una obertura profitosa a un terreny en el qual [...] se trasmite un contenido cultural de un tipo muy difundido pero también latente [...] [4] i la manera en què interaccionen els codis i continguts per emergir els continguts d'una cultura. A tal efectes U. Eco indica que  [...] La semiótica nos muestra el universo de ideologías fijadas en códigos y subcódigos dentro del universo de los signos [...] [5]
[1] HALL, S. (2004): “Codificación y decodificación en el discurso televisivo”, CIC.
Cuadernos de Información y Comunicación, nº 9
[2] Ib. pag. 217
[3] Ib. pag. 218
[4] Ib. pag. 227
[5] U. Eco: «Articulations of Cinematic Code» Cinematics, nº 1. Citat en Hall, S. (2004) “Codificación y decodificación en el discurso televisivo”, CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, nº 9 p.227

No hay comentarios:

Publicar un comentario